Artiklar

Förteckningen anger texter som jag publicerat i antologier, uppsatser, i tidskrifter eller i dagstidningarnas debatt- och kultursidor (i urval). Några texter kan beställas från mig. Texterna är förteckande i kronologisk ordning.


Med Komensky mot den didaktiska livsvärlden. Forum för historisk-pedagogisk forsking/Collegium Historico Paedagogicum, 1984.

En socialfuturologisk studie – 33 barn berättar om framtiden.
(Tillsammans med Mikael Alexandersson). Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen. Uppsats. 1980. 

Tre ansatser till inlärningsforskning i Israel. Göteborgs universitet: Institutionen för pedagogik Rapport nr 11:1986.

Några nedslag i den humanvetenskaploiga didaktikens svenska historia. I F. Marton: Fsckdidaktik I. Lund: Studentlitteratur  1986.

Inlärning som omlärning. Göteborgs universitet: Institutionen för pedagogik Rapport nr 03:1986.

Livsvärlden. Publikationer från Institutionen för pedagogik Göteborgs universitet, 1986:01.

Vad är didaktik? Göteborgs universitet: Institutionen för pedagogik Rapport nr 12:1986.

Läran om undervisning. (Tillsammans med F- Marton). Forskning om utbildning, Årgång 14, 3/1987.

Didaktiken i Didaktiskt Centrum. Vad, hur, när och varför. Didaktiskt Centrum, Göteborgs Universitet, 1987.

Kan lärare undervisa på vetenskapliog grund? UNIPED No 2:1988.

Schülerdenken als inhalt im unterricht – Phänomenographische Didaktik. Im Studien zum Bildungwesen Nord- und Westeuropas. Bildungpolitische Perspektiven. Band 9, 1989.

Om språklära i skolan – en tillbakablick. I Kroksmark, T., Strömqvist, G. & Strömqvist, S. (1989): Fem uppsatser om grammatik. VAD HUR VARFÖR. Skriftserie utgiven av institutionen för metodik i lärarutbildningen, Göteborgs universitet 1989.

Erfarenhet och undervisning. I Kroksmark, T., Strömqvist, G. & Strömqvist, S. (1989): Fem uppsatser om grammatik. VAD HUR VARFÖR. Skriftserie utgiven av institutionen för metodik i lärarutbildningen, Göteborgs universitet 1989.

Didaktiken i grundskollärarutbildningen. Stockholm: UHÄ/FoU. Projketrapport 2:1989.

Erfarenhet-undervisning-inlärning. Konturer till en didaktisk teori. I R. Säljö mfl (red). Som vi uppfattar det. Elva bidrag om inlärning och omvärldsuppfattning. Lund: Studentlitteratur. 1989.

Filosofi, didaktik och lärarutbildning. (Tillsammans med Jan Bengtsson). Forskning om utbildning. Nr 2:1990.

Didaktiken i idrottsdidaktiken. I Annerstedt, C. (red): Idrottsdidaktik. Lund: Studentlitteratur. (1990).

Didaktik – från konst till vetenskap. Didaktisk Tidskrift, Vol 1. No. 1-2:1991

The First Encounter. Physiotherapists’ Conceptions of Establishing Therapeutic Relationships. (Together with Ingela Westman Kumlin). Scandinavian Journal of Caring Sciences Vol 6. No. 1:1992.

Didaktikken i kroppsøvingsdidatikken. I C. Annerstedt (red): Barn i lek og idrett. Undervisningens forlag, 1992.

Bertil Hammer – konturer till ett porträtt. Forskning om utbildning: Nr 3:1992.

Phenomenography and Teacher’s Didacics. Göteborgs universitet: Institutionen för metodik i lärarutbildningen Nr 5:1993.

Eine Qualitätsabsicherung der Universität – Was bedeutet das? Im P. Kansanen (ed). Diskussionen über einige Pädagogische Fragen. University of Helsinki, 1995.

Teaching and Teachers’ ”Didaktik” Outlines for a phenomenographic description of teachers’ teaching competence. Studies in Philosopy and Education, 14: 365-382, 1995.

Ämnesdidaktiken, lärarutbildningen och Nationalecyklopedin i postmoderna tider. (Tillsammans med Edmund Edholm). Didaktisk Tidskrift 4:1995.

Comenius and Sweden. In Enciclopedia Italiana, Roma., 1995.

Målstyrd kreativitet – ett försök att besvara frågan om vad gymnasieskolan bör lära blivande universitetsstudenter. I K. Johansson & E. Österbarnd:  Målinriktad kreaitivitet. Göteborg: Göteborg utbildning 1996.

How did Jesus teach? The Evangelists’ description of the teaching methodology of Jesus. Svandinavian Journal of Educational Reserach. Volume 40, Number 2, June 1996.

Från stadiemetodik till allmän didaktik. I G. Stömqvist (red): Från metodik till allmän didaktik. Göteborgs universitet: Institutionen för metodik i lärarutbildningen 1997.

Interwiev method as a Teaching Method. Göteborgs universitet: Institutionen för metodik i lärarutbildningen Nr 13:1997.

Teacher Intuition – Didactic Intuition. Göteborgs universitet: Institutionen för metodik i lärarutbildningen Nr 15:1997.

… att lära andra att lära sig att lära andra att lära sig (något). I Lärarutbildning och forskning i Umeå Nr 4/1997.

Konsten att utvärdera en process – som man själv är en del av. Utbildning och Demokrati, 1996, VOL 5 Nr 2.

Vad är undervisning? I M. Uljens (red): Didaktik. Studentlitteratur 1997.

På spaning efter begreppet ’skolutveckling’. (Tillsammans med Gunnar Hyltegren). Göteborgs universitet: Institutionen för metodik i lärarutbildningen Nr 18:1998.

Lärares intuition – didaktisk intuition. (Tillsammans med Thorbjörn Johansson). C. Brusling & G. Strömqvist (red). Reflektion och praktik i läraryrket. Lund: Studentlitteratur  1998.

Lärarutbildningen saknar yrkesprofil. Pedagogiska Magasinet No. 2:1998.

Pedagogiken, didaktiken och lärarutbildningen. I Demokrati och utbildning 2:1988.

The Teacher and the Curriculum. The 1994 curriculum of the compulsoey school system in Sweden in the post modern turn. (Tillsammans med Gunnar Hyltegren). Göteborgs universitet: Institutionen för metodik i lärarutbildningen Nr 19:1998.

How patients with fibromyalgia experience their symptoms in everyday life. (Together with Kajsa MAnnerkorpi och Charlotte Ekdahl)Physiotheraphy Research International 4(2), 1999.

De politiska ticsen och pedagogiken. Pedagogiska Magasinet No. 1:1999.

Ord, termer och begrepp inom läraryrket. I Skolbarn 6-16 år, Nr 1:1999, årgång 9.

Didaktik och lärares yrkeskunskap. I E. Alerby, P. Kansanen & T. Kroksmark (red). Lära om lärande. Lund: Studentlitteratur 2000.

Vision – skolvision. Rektorers uppfattningar av vision – skolvision. I T. Kroksmark (red). Rektors visioner. Alingsås: Didaktisk Tidskrifts förlag 2000.

I ständig rörelse mellan tradition och postmodernitet. I J. Forsgren (red). Hundra år av envishet. Göteborg: Göteborgs högre samskola 2001.

En tankes uppgång och fall i praktiken – då den målrationella styrningen möter skolan. I M. Ekholm (red): Att döma eller bedöma. Stockholm: Skolverket 2:708 – 2002.

Utbildningsvetenskap – konsten att förvetenskapliga ett helt folk. Pedagogisk Forskning I Sverige Årg 8, Nr 3, 2003.

Teacher’s Intuition-in-action: How teachers experience action. (Together with Thorbjörn Johansson). Reflective Practice, Vol 5, Number 3, October 2004.

Lärarstudenter. (Tillsammans med Nordänger & Lindkvist) Rapport från Institutionen för Hälso- och Beteendevetenskap. Högskolan Kalmar. 2004.

Learning and Strategies. (Tillsammans med Lena Boström). Umeå: Tidskrift för läarutbildning och forskning nr 4:2005.

Funktionalistisk handledning i grupp – på postmodern fenomenologisk grund. I T. Kroksmark & K. Åberg (red). Handledning i pedagogiskt arbete. Lund: Studentlitteratur 2007.

LearnIT – en vetenskaplig pappersmassefabrik? Pedagogiska Magasinet Nr 4 November 2009.

Digitala tider – Digitaliserat lärande. Stockholm: Lärarförbundet 2009.

Skolans ödesfråga – forskande lärare och en skola på vetenskaplig grund. I Utbildning på vetenskaplig grund. Forskning om undervisning och lärande 4. September 2010. Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet.

Den tidlösa pedagogiken (reviderad andra upplagan). Lund: Studentlitteratur
2011.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan. Malmö: Gleerups 2011

Förord till Martin Hugos bok: Från motstånd till famgång. Stockholm. Liber. 2011.

Forskende lærer i skolen – en tydeligere profesjon. Bedre Skole, Nr 3 – 2012. Tidskrift för lærere og skolledere.

Test

 


Spara / Dela
  • Facebook
  • del.icio.us
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!