Artiklar & Böcker

Här hittar du nyproducerade texter och en förteckning över böcker som jag tidigare publicerat i olika sammanhang.

De nya texterna är av två kategorier. 1. artiklar som är publicerade i granskade tidskrifter (*) och 2. uppsatser som publiceras bara på denna sida. De senare äger karaktären av vetenskapligt grundade debattartiklar eller idéskisser – dvs de tar stöd i forskning med syftet att sprida fördjupad kunskap i form av inlägg i en pågående diskussion om olika centrala skolbegrepp.

_____________________________________________

Nya texter

FORSKANDE LÄRARE – SOM ARBETAR HELTID I SKOLAN
Tillsammans med Britta Wikman
November 2019. Studentlitteratur.

Boken beskriver hur en skola eller en hel kommun kan arbeta med forskande lärare. Målet med forskande lärare är att skolans huvudman, rektor och lärare ska kunna producera egen vetenskapligt grundad kunskap som utgår ifrån rektors, lärarnas eller lärarens behov. På så vis kan skolan som organisation bli självförsörjande på egenproducerad kunskap – som ett alternativ och komplement till den passiva konsumtionen av vetenskapligt grundad kunskap för skolan som universitetens forskning erbjuder.

FORSKNING I SKOLAN – FORSKANDE LÄRARE
Lärares uppfattningar av begreppet vetenskaplig grund

Oktober 2018 *
Universitetsforlaget har gleden av å informere om at deres artikkel Forskning i skolan – forskande lärare. Lärares uppfattningar af begreppet vetenskaplig grund, som ble publisert Nordic Studies in Education nr. 3/2018, er nominert til «Årets tidsskriftartikkel» 2018.

OCH BEPRÖVAD ERFARENHET – I SKOLAN
– det brukar bli bra
Januari 2019

BEPRÖVAD ERFARENHET
– vad krävs för att en prövad erfarenhet ska bli beprövad erfarenhet 
Februari 2019

EN ’FÖRBÄTTRAD LÄRARUTBILDNING’
  med praktiken som grund
Mars 2019

Äldre texter i repris

TEACHER´S INTUITION-IN-ACTION: how teachers experience action
October 2004

TEACHERS’ SUBJECT COMPETENCE IN DIGITAL TIMES
March 2015

_____________________________________________

Här hittar du böcker eller bokkapitel som jag skrivit eller där jag verkat som redaktör. De flesta går att få tag på hos respektive förlag. Några av böckerna kan beställs direkt i från mig. De är då utgågna från förlaget. Klicka…

Nyligen publicerade böcker:

Screen Shot 2016-03-20 at 15.40.56Världens bästa undervisning i Finland, Kina, Singapore, Sydkorea och Sverige. Okhwa Lee & Tomas Kroksmark (red). Studentlitteratur (2017). I boken medverkar de främsta skolexperterna och professorerna då det gäller skolan: undervisning & lärande. Huvudfrågorna som besvaras är: Hur gör de och hur tänker de undervisning och lärande i de länder som är bäst; kan de något om lärandets mysterium som vi inte kan och kan vi lära något och ska vi lära av de som är bäst i världen? Beställ.

Omslag Modellskolan Stickan copy 2Modellskolan – en skola på vetenskaplig grund med forskande lärare. Antologin behandlar på ett grundligt sätt alla delar av Modellskolan. De olika författarna beskriver Modellskolans uppkomst, grundläggande antaganden, genomförande och resultat. En sektion av boken tar upp de viktigaste aspekterna på vad det innebär då lärare forskar i sin egen yrkespraktik. Beställ.

Framsidany copy 2

Förskola på vetenskaplig grund. I boken tar ett antal författare upp de viktiga frågorna som är knuta till skollagens krav på en förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – liksom frågan om forskande förskollärare. I boken behandlas grundläggande begrepp som kunskap, undervisning, lärande, professionalitet, vetenskapliga teorier och metoder samt tillämpningar av sådana i konkret forskning. Beställ.

Den trådlösa omslagetDen trådlösa pedagogiken – En-till-En i skolan. En mycket aktuell bok om En-till-En i skolan, som redovisar ny forskning – bland annat om hur lärares ämneskompetens påverkas i En-till-En; om elevernas måluppfyllelse påverkas i En-till-En, om hur lärarkompetensen utvecklas i En-till-En samt en text som behandlar datorspelens pedagogik. Boken ges ut av Studentlitteratur. Mer…

Omställ

De stora frågorna om skolan. Studentlitteratur publicerad i maj 2013.Vad ska lärare och rektorer göra när de kommer till jobbet på morgonen – vilket är deras uppdrag? Eller med andra ord: vilken är poängen med skolan, vad ska vi ha den till och vem är den till för?
De stora frågorna om skolan tar upp och söker svaren på de stora, svåra och viktiga frågorna om skolan, om läraryrket och lärandets mysterium. Det genomgående temat i boken är en skola på vetenskaplig grund. Läs mer…

Den tidsa pedagogiken. Andra reviderade och utvidgade upplagan. Förutom revidering av tidigare texter har fyra nya tillkommit om och av: Wolfgang Klafki, Lee S. Schulman, Ference Marton & Roger Säljö.
Lund: Studentlitteratur.
Läs mer

http://www.studentlitteratur.se/cache/ttf/011050aaf0114295ed.gifVad är allmändidaktik? (tillsammans med Kansanen, Hansén och Sjöberg). Ämnesdidaktik – en integrerad del av allmändidaktik (tillsamans med Sjöholm, Kansanen & Sjöberg). I Hansén, S-E. & Forsman L. (red). Allmändidaktik – vetenskap för lärare.
Läs recension!
Lund: Studentlitteratur. Läs mer

Tidigare utgivna böcker:

Utvärdering och skolutveckling – en hjälpreda. (Tillsammans med Mikael Alexandersson). Lund: Studentlitteratur 1984. (7 upplagor, senast 2002). ISBN 91-44-22401-X
Fem uppsatser om grammatik (tillsammans med Göran Stömqvist & Sven Strömqvist). Lund: Studentlitteratur 1993. ISBN 9789144 386515
Modersskolan – eller om barns ovårdnad och fostran under de sex fösrta levnadåren. (Översättning) Göteborgs univerdsitet 1989. ISBN 0284-5598. Boken är skriver av Johan Amos Comenius för svensk folkbildning med särskilt fokus på vad vi idag kallar förskolan. Modersskolan är på flera sätt en föregångare till Fröbel. Boken utgör ett komplemen till Didactica Magna.Boken finns att beställas från mig.
Didaskalos – Undervisningsmetodik vid vår tideräknings början med särskild inriktning mot Jesu undervisning. Göteborg: Daidalos förlag. 279 sidor, 1996. ISBN 91 71730494Boken skrev jag efter min vistelse vid Hebrew University i Jerusalem, Israel. I samtal med professor Carl Frankenstein kom tanken upp att göra en analys av hur evengelsiterna beskriver Jesu undervisning. Om Jesus är Guds son – då är det den Heliga didaktiken som evengelsterna beskriver. Om Jesus är en av Gamlöa testamentets profeter – dvs inte nödvändingtvis Guds som – är hans undervisnings värd att studera. Den över ännu 2.000 år senare inflytande på människor i hela världen.
Fenomenografisk didaktik. Göteborg: ACTA Universitatis Gothoburgensis. Göteborg Studies in Educational Sciences 63. 373 sidor, 1987. ISSN 0436-1121.Detta är min doktorsavhandling. I den gör jag en begreppsläggning av didaktiken – från 1600-talet och fram till ca 1980. Det är också ett försök att teoretiskt grundlägga fenomenografin – i en fenomenolgisk livsvärld.
Grundskolans didaktik. Lund: Studentlitteratur 118 sidor, 1986. (Tillsammans med Torstein Harbo, Universitetet i Oslo). ISBN 91-44-24391x. Den här boken skrev jag tillsammans med professor Torstin Harbo. Han var då en an de främsta didaktikerna i Norge. Bland annat hade han tidigare skrivit Innföring i didaktikk (1971).Boken är slutsåld.
Konturer till förelsäningsra i pedagogik av Johan Friedrich Herbart. Översättning. Partille: Ordmånen förlag 1993. 234 sidor. ISBN 91 97186600. Översättningen av Konturerna gjorde jag då debatten gick som hetast om när som didaktikenss vetenskapliga grundläggning skedde. Herbart (pedagogik) eftertädde Immanuel Kant (filosofi) i som professor i Köningsberg år 1809. Som sådan kom han att intressera sig för pedagogikens och didaktikens vetenskaplig grund. Konturerna är ett av hans viktigare bidrag i frågan.Boken är slutsåld.
Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur, 2005. 533 sidor. ISBN 91-44-01564-x. Första upplagan. Under mina år i didaktikens och pedagogikens tjänst har jag noterat att ämnets förträdare kunde vara bättre inlästa på ämnenas historia. Det fantastiska med didaktik och pedagogik är att ämnenas innehåll har trådar ända tillbaka till säväl hellenistisk som judisk idétradition. Det finns alltså mycket att lära ov ett av människans kanske äldsta intresse: undervisning och lärande.
Undervisningsmetodik Lund: Studentlitteratur 1992, 172 sidor. (Tillsammans med Göran Strömqvist). ISBN 9 789144 366717.Den här boken skrev vi när jag arbetade som lektor i metodik vid Göteborgs universitet. Metodikämnet – dvs ämnet som behandlar undervisningens hur-fråga – var i allt väsentligt formulerat i en muntlig tradition. De texter som fass att läsa för studenter och lärare var oftast skrivna i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet.
Veiledning i pedagogisk arbeid. Oslo: Fagbokforlaget 2007, 396 sidor. (Tillsammans med Karin Åberg). ISBN 9 788245006124. Boken är en översättning från svenska av antologin Handledning i pedagogiskt arbete.
Allmänmetodik Allmändidaktik. Lund: Studentlitteratur 1994, 82 sidor. (Tillsammans med Jan Bengtsson) ISBN 9 789144 461816. Boken är en uppförljning och teoretsik fördjupning av Undervisningsmetodik. Ordkombinationen allmänmetodik och allmändidatik indikerar en övergång från ett ämne till ett annat, från ett ämne som inte är begreppslagt teorietsikt till ett som nu ska bli det. Det är också ett försök att pedka ut ett komplement till ämnesdidaktiken.
Didaktikens Carpe Diem. Lund: Studentlitteratur 1999, 220 sidor. ISBN 9 789144 012582. Att fånga den didaktiska dagen – som bokens namn antyder – är förplikigande, minst sagt. I den här boken har jag samlat ett antal rektorer, lärare och forskare – de som är skolnära – i ett försök att fånga ett antal olika didaktiska ögonblick i skolans vardagsbrus.
Didactica Magna Stora undervisningsläran av Johann Amos Comenius. Översättning. Göteborg: Daidalos, 1989. 311 sidor. ISBN 9186320424. Lund: Studentlitteratur 1999. ISBN 978914401247.En av de mest fantasistka böcker inom didaktiken som någonsin skrivits. Bokens under titel säger nog det mesta ”En fullständig framställning av konsten att lära alla allt”! Didactican skrves 1629-31 och publcerades första gången 1657 på latin.
Handledning i pedagogiskt arbete. Lund: Studentlitteratur, 2007, 464 sidor. (Tillsammans med Karin Åberg). ISBN 9789144021911. Handledning för kompetensutveckling i skolan är ett mycket starkt växande fält. Över huvud taget är handledning något av ett nytt samhällsfenomen. EU talar om att varje medborgare på sikt ska kunna ha möjligheten till en coach.
Lära om lärande. Lund: Studentlitteratur 2000, 229 sidor. (Tillsammans med Eva Alerby och Pertti Kansanen). ISBN 9789144016931. Lära om lärande är en vän bok till professor Henning Johansson på hans 60-årsdag. Den rymmer bidrag frå¨n forskare som stått Henning Johansson särskilt nära.
Pedagogikens vägar – till dess första svenska professur. Göteborg: ACTA Universitatis Gothoburgensis. Göteborg Studies in Educational Sciences 78, 1991, 285 sidor. ISSN 9173462349.Boken är min så kallde docenthabiliteringstext – det betyder att jag genom att skriva en doktors- avhandling ytterligare meriterade mig som docent.Pedagogikens vägar är en studie av hur den första svenska pedagogikprofessuren inrättades – idédiskussionen, maktkampen, argumenten för ett läraryrke på vetenskaplig grund samt vad den första innehavaren av stolen – Bertil Hammer – forskade på då han blev först och helt ensam i en nytt universitetdisciplin.
Didaktiska strövtåg – didaktiska idéer från Comenius till fenomenografisk didaktik. Göteborg: Daidalos 1989, 382 sidor ISBN 9186320440 (Första upplagan); Andra upplagan 1994; Tredje upplagan 1996. Strövtågen är en idéhistorisk vandring i didaktik – från dess intrång och grundande i Sverige under 1600-talet och fram till den tolkning och utformning av didaktiken som fenomenografin bidrog med med början under 1980-talet vid Göteborgs universitet.
Den tidlöse pedagogikken. Oslo: Fagbokförlaget 2006, 376 sidor. Översättning: Ane Sjöbu. ISBN 9788245002874. Boken är en direktöversättning av den svenska boken med samma namn. 
Spara / Dela
  • Facebook
  • del.icio.us
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!