Forskning

Min forskning har sedan i början av 1980-talet rört didaktik, filosofisk didaktik och didaktikens idéhistoria. Det är också främst inom dessa områden som jag skrivit mina böcker och artiklar. Under senare år har jag emellertid allt mer kommit att intressera mig för lärarprofessionens kunskaps- och kompetensinnehåll i en skola på vetenskaplig grund – kunskap om vad lärare måste kunna som ingen annan yrkeskunskap kan, det som är exklusiv kunskap och kompetens i yrkeskunnandet. En bok som sammanfattar den här forskningen kommer på Studentlitteratur under våren 2013: De stora frågorna om skolan.

Arbetet med en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inleddes i mitten av 00-talet vid Högskolan för lärande och kommunikation – i gott samarbete med kommunerna i Jönköpings län. Arbetet gick under samlingsnamnet PromilleProgrammet. Det innebar att kommunerna investerade 1 ‰ av den totala skolbudgeten i en skola på vetenskaplig grund med forskande lärare. Arbetet konkretiserades i ett länsövergripande nätverk som konstituerades mellan kommunerna och högskolan. Nätverket och forskningen gavs småningom benämningen Akademin för skolnära forskning. I nätverket ingår även Kunskapsepidemin, som erbjuder årligen återkommande vetenskapliga konferenser specifikt riktade länets alla rektorer, lärare och fritidspedagoger. Som mest har Kunskapsepidemin engagerat 2.200 lärare i länet som samtidigt under fyra konferensdagar kunnat ta del av och presentera skolnära forskning. Arbetet med Akademin och Epidemin ledde i sin tur fram till att Modellskolan skapades. Den första etablerades 2010 vid Ribbaskolan i Gränna. Syftet med Modellskolan var dels politiskt – att eleverna ska nå full måluppfyllelse – och dels vetenskapligt – att pröva om skolans kvalitet kan höjas om undervisningen vilar på vetenskaplig grund. Fokus ligger på frågan om det går att visa att vetenskaplig grund i skolan i kombination med forskande lärare kan bidra till att eleverna når full målluppfyllelse. Om lärare ska utveckla en vetenskaplig och forskande kompetens, krävs kompetensutveckling inom just dessa fält.

År 2010 medgav Regionförbundet i Jönköping tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköping 1,5 miljoner kronor för forskning inom ramen för Modellskolans verksamhet. Forskningen har redovisats i två artiklar (Wennergren & Åman, 2011, 2012) liksom i en slutrapport (2012).

Om kompetensutveckling på ett varaktigt och långsiktigt vis ska utveckla skolan som organisation och lärarna kompetens, måste en modell tas fram som klarar de ställda kraven. År 2009 ingav vi en ansökan till EU – Esf-rådet Småland med öarna – där vi avsåg att utveckla just en sådan modell. Vi beviljades medel och startade en sådan utveckling den 17 januari 2010.

Mellan åren 2010 och fram till 2013 har vi haft ansvaret för ett forsknings- och utvecklingsprojekt som finansierats av EU – Esf-rådet Småland med öarna. Budgeten för projektet omfattar totalt 3,8 miljoner kronor. Projektets syfte är att utveckla, pröva och sprida en vetenskapligt grundad modell för kollektiv och arbetsplatsförlagd  kompetensutveckling för yrkesverksamma lärare. (Läs mer…). Modellen gavs namnet 3O-modellen. Den används nu vid åtminstone fem skolor i landet samt delvis av ytterligare skolor som ingår i Skolverkets satsning på skolor i utanförskap: Handledning för lärande.

I november månad 2012 beviljades vi projektanslag från Vetenskapsrådet/Utbildningsvetenskapliga kommittén. Forskningsprojektet gäller En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – forskande lärare och ska ses som en vetenskaplig vidareutveckling av det som vi arbetat med sedan PromilleProgrammet startade. Forskningsprojektet löper fram till och med 2015.

Projektets syfte och mål
Studiens huvudsyfte är att bilda kunskap om vad den nya skollagens krav på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär i den lokala skolans praktik och vad som sker med yrkeskunskapen i skolan då den adderar vetenskap och forskning till en didaktisk kompetens.

Projektets syftet ska uppnås via sex frågeställningar:

 1. Vad vetenskap och forskning (vetenskapsbegreppet) innebär/är för yrkes- verksamma i skolan?
 2. Vad som sker bland skolans yrkesverksamma (fritidspedagoger och lärare) då deras yrken förvetenskapligas?
 3. Hur yrkesverksamma uppfattar/förstår begreppet ’lärares forskning/fors- kande lärare’?
 4. Hur skolan påverkas som arbetsplats och organisation då den förvetenskap- ligas?
 5. Vad vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär för skolan som kunskapsorganisation?
 6. Hur kravet på vetenskaplig grund förändrar de yrkesverksammas syn på sin professionella uppgift?

Fyra forskare är finansierade inom projektet:

 • Fil dr Anki Wennergren, Högskolan i Halmstad,
 • Fil dr Karin Åberg, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping,
 • Doktorand Pia Åman, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping,
 • Professor Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Läs projektbeskrivningen…

Bok om Modellskolan (2014) – se vidare..

Artiklar från projektet En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – forskande lärare:

 • Wennergren, A. (2015). Teachers as learners – with a little help from a critical friend. Educational Action Research. [published on line 150830]
 • Wennergren, A. & Blossing U. (2015). Teachers and students together in a professional learning community. Scandinavian Journal of Educational Research. [published on line 150824]

Spara / Dela
 • Facebook
 • del.icio.us
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!

En kommentar till Forskning

 1. Pingback: Skype – kunskap i rymden? « Karl Asps blogg

Kommentarer inaktiverade.