Ett forskningsprojekt som är finansierat av Vetenskapsrådet – Utbildningsvetenskapliga kommittén Forskargruppen

Professor Tomas Kroksmark

Projektansvarig, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Legitimerad lärare. Studerar begreppsläggningen inom området skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt professionella gruppers uppfattningar av forskning inom praktisk yrkesutövning. Senaste böcker

 

Fil dr Karin Åberg

Filosofie doktor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.  Disputerade på avhandlingen Anledning till handledning (2009).  Har utvecklat 3O-modellen. Bedriver forskning och utbildning inom området grupphandledning för professionell kompetensutveckling. Verkar som metahandledare i  Skolverkets projekt Handledning för lärande.

 

Doktorand Pia Åman

Doktorand i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Lärare i grundskolan. Har arbetat med utvecklingen av Modellskolan i Gränna och är verksam som handledare i Skolverkets projekt Handledning för lärande. Forskningsfokus ligger på lärares kunskapsbildning om forskning och vetenskap. Se artikel Vägar till en skola på vetenskaplig grund (2011).

Fil dr Ann-Christine Wennergren

Filosofie doktor i pedagogik vid Högskolan i Halmstad. Disputerad vid Luleå tekniska universitet på avhandlingen Dialogkompetens i skolans vardag (2007). Studerar lärares kollektiva lärande med fokus på utveckling till forskande lärare. Särskilt intresse riktas mot kritiska punkter mellan lärares lärande, förändring i lärares lärande och skolans resultat. Forskningen utgår från aktionsforskningens grundprinciper.  

Fil dr Mikael Segolsson

Filosofie doktor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Disputerad på avhandlingen Lärandets hermeneutik (2011).  Studerar en lärarutbildning på vetenskaplig grund. Vad innebär skollagens krav på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i lärarutbildningen. Aktuell böcker:  Forskande lärare i praktiken vol I-VI; Lärande och bildning i en globaliserad tid (2010).

Fil mag Eva Dahlqvist

Master i lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Lärare och utvecklingsledare i Jönköpings kommun samt handledare i Skolverkets projekt Handledning för lärande.  Studerar grupphandedning som en modell för lärares kompetensutveckling till att omfatta forskning i den egna skolpraktiken. Senaste publikation:  Lärares lärande genom handledning (2012).

Bok om Modellskolan (2014)se vidare..

Artiklar från projektet En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – forskande lärare:

  • Wennergren, A. (2015). Teachers as learners – with a little help from a critical friend. Educational Action Research. [published on line 150830]
  • Wennergren, A. & Blossing U. (2015). Teachers and students together in a professional learning community. Scandinavian Journal of Educational Research. [published on line 150824]
  • Rapp, S. & Kroksmark, T. (2017). Swedish Principals’ Understanding of the Concept: Education Based on Research and Proven Experience. International Journal of Education, Vol 9, No 1 (2017). [published on line 170322]
  • Rapp, S., Segolsson, M, & Kroksmark, T. (2017). The Education Act – Conditions for a Research-based School – A Frame-Factor Theoretical Thinking. International Journal of Research and Education. [published on line 170422]

Fler artiklar, böcker och bokkapitel som kommer ur forskningen
Läs här…

Spara / Dela
  • Facebook
  • del.icio.us
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!