Skolutvecklingsprojekt

PÅGÅENDE UTBILDNINGSPROJEKT

Sedan 2019 har jag varit engagerad i ett antal skolutvecklingsprojekt som alla har sin bas i Modellskolan – en skola på vetenskaplig grund med forskande lärare. Den utgår från antagandet att en skolans lärare kan bara undervisa på säker grund (vetenskap & beprövad erfarenhet) om de vet hur eleverna lär sig i skolan och anpassar undervisningen efter just den kunskapen. För att nå dit måste lärare lära sig att forska i den egna yrkespraktiken på lärande, dvs hur barnen/eleverna lär sig i skolan; systematisera och beskriva den kunskapen så att den går att använda i den egna och kollegornas undervisning.

Modellskolan innebär att lärare i en skolan och/eller kommunen studerar och lär sig vad som krävs – teorier, metoder & tillämpning – för att den egna forskningen och därmed kunskapsutvecklingen ska kunna vila på vetenskaplig grund. Termen för detta är forskande lärare. 

En skola eller en kommun som etablerar en tillräckligt stor mängd (kritisk massa) lärare som kan genomföra lokal klassrumsforskning, bildar den enskilt viktigaste förutsättningen för en forskningsgrundad skola för full måluppfyllelse.

Lärarforskning bygger på kurser (som kan ge högskolepoäng) som lärarna genomför parallelt med handledd forskning. Handledning ges av professor där lärarna oftast arbetar i grupper om tre-fyra personer.

Lärarnas forskning kommuniceras via artiklar som examineras och som publiceras på skolans/kommunens intranät eller genom tryckta antologier. Artiklarna används som grund för implementering (kompetensutveckling) av  den nya lokalt producerade kunskapen i skolan och/eller kommunen. På så vis blir skolan/kommunen självförsörjande på vetenskapligt grundade kunskaper om undervisning och lärande. Själva genomförandet av kompetensutvecklingens olika delar finns beskriva i boken Modellskolan och särskilt i Karin Åbergs kapitel: 3O – en modell för kollektiv kompetensutveckling.

Forskande lärare i Saltsjöbadens Samskola i Nacka kommun
Samtliga lärare följer en kurs vid Luleå tekniska universitet: Forskande lärare i skolan 7,5 hp. Kursen ges i sin helhet i Samskolans lokaler i Nacka kommun och pågår i Steg 1 under verksamhetsåret 2018-2019.Lärarna bedriver forskning i den egna verksamheten. Den kunskap som genereras genom forskningen ska lägga grunden till ett systematiskt kvalitetsarbete i skolan på säker, vetenskaplig grund. Lärarns forskning ska publiceras i artiklar samlade i en antologi som Studentlitteratur ska ges ut hösten 2019. För närvarande pågår 16 olika forskningsprojekt i skolan. Läs mer… Samskolan har också ett kunskapsutbyte med lärare och forskare i Sydkorea och Singapore samt planer på att tillsammans med Luleå tekniska universitet etablera en lärarakademi.

Forskande lärare i Lillerudsgymnasiet AB i Vålberg (naturbruksgymnasium).
Lillerudsgymnasiet i Vålberg som ligger utanför Karlstad startar en skolan på vetenskaplig grund med forskande lärare för full måluppfyllelse i augusti 2018. Det är första gången som ett naturbruksgymnasium har ambitionen att arbeta på vetenskaplig grund då det gäller undervisning och lärande.


AVSLUTADE UTBILDNINGSPROJEKT

Forskande lärare i Tanum
I Tanums kommun utvecklar ett tjugotal förstelärare vetenskaplig kompetens genom att studera forskningens teorier och metoder. De nyvunna kunskaperna ska leda fram till forskande lärare, som studerar lokal didaktiska frågor. Forskningens resultat ska lägga grunden till en undervisning och ett lärande på vetenskaplig grund med full måluppfyllelse som mål. Lär mer…

Forskande lärare i Fisksätraskolan
På Fisksätraskolan, som ligger i Nacka kommun, är alla lärare involverade i lokal forskning. De lär sig att forska i den egna verksamheten och därigenom producera kunskap som är grundad i den egna praktiken för den egna praktiken. Lär mer…

Forskande lärare i Strömstad
Kommunen som på ett effektivt och elegant sätt kombinerat skollagens 1 Kap 5 § med karriärreformen (förstelärare/lektorer). Forskande förstelärare som skriver rapporter – publicerade i en bok på 138 sidor år ett och 220 sidor år 2 – och som presenterar sina resultat vid forskningsseminarier där alla lärare deltar. Det ger resultat på måluppfyllelsen. Resultaten här…  Lär mer…  Se mer!

Modellskolan
Projektet i Gränna, Ribbaskolan, är avslutat 2015. Läs om Modellskolan – resultat, utvärderingar och erfarenheter. Här…

Spara / Dela
  • Facebook
  • del.icio.us
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!